Anmälan om Vårdadministratör – Lernia Utbildning AB. Stockholm

Myndigheten har tagit emot en anmälan från en studerande på yrkeshögskoleutbildningen Vårdadministratör. Av anmälan framgår att anmälaren anser att utbildaren i kursen Arbetsmiljö inte har skött sitt uppdrag. Myndigheten lämnar ett påtalande till utbildningsanordnaren.

Anmälaren har redogjort för att utbildaren i kursen Arbetsmiljö är väldigt svår att få tag i och svarar inte på meddelanden som skickats via lärportalen. Utbildaren återkopplar inte heller resultat på inlämningsuppgifter inom rimlig tid.

Utbildningsanordnaren har svarat att de i kursutvärderingar sett tecken på upprepade klagomål från studerande på den berörda utbildaren. De har beslutat att avsluta utbildarens uppdrag med omedelbar verkan.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren lever upp till de krav författningarna ställer. Myndigheten påtalar för utbildningsanordnaren vikten av kontinuerlig uppföljning och utvärdering så att eventuella brister hos undervisande personal snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas.

Anmälan om Vårdadministratör – Lernia Utbildning AB. Stockholm (pdf)