Anmälan om utbildningen Event & project manager – Campus Åre/Åre kommun. Åre

Myndigheten tog i januari 2019 mot en anmälan om att det fanns flera brister i utbildningen. Myndigheten riktar kritik mot utbildningsanordnaren för att de inte har utrett förekomsten av kränkande behandling på ett tillfredsställande sätt. Campus Åre/Åre kommun får också kritik för att utbildningens ledningsgrupp inte har fått tillräckliga förutsättningar för att svara för kvaliteten i utbildningen. Utbildningsanordnaren har under utredningen av anmälan genomfört förändringar som myndigheten bedömer är tillräckliga för att åtgärda bristerna.

Campus Åre/Åre kommun har brustit i att utreda kränkande behandling

Enligt anmälan så brast en utbildningsledare i sitt bemötande av de studerande och utbildningsanordnaren vidtog därefter inte några åtgärder. Myndigheten konstaterar att Campus Åre/Åre kommun startade en utredning när de fick kännedom om de studerandes synpunkter i oktober 2018. Anordnaren fördjupade utredningen i januari 2019. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har brustit genom att inte skyndsamt nog utreda de studerandes synpunkter på ett tillräckligt grundligt sätt.

Ledningsgruppen har inte kunnat svara för utbildningens kvalitet

Enligt anmälan har ledningsgruppen inte kunnat påverka utbildningens kvalitet. Myndigheten bedömer ledningsgruppen inte har fått ett tillfredsställande underlag för att följa kvaliteten i utbildningen. Ledningsgruppen har inte heller fått tillräcklig återkoppling om de åtgärder som har beslutats.

De studerandes insyn i utbildningen

Enligt anmälan så har de studerande inte fått tillräcklig insyn i utbildningen. Myndigheten finner inte att utbildningsanordnaren har brustit men påtalar vikten av att informera de studerande på ett proaktivt sätt.

Den ämnesmässig kompetens hos en lärare

Enligt anmälan har en lärare inte haft tillräcklig ämnesmässig kompetens. Myndigheten bedömer att det saknas underlag för att utreda om Campus Åre/Åre kommun har sett till att läraren haft tillräcklig kompetens. Utbildningsanordnaren får ingen kritik men myndigheten påtalar vikten av att följa upp vad de studerande tycker om lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska kompetens.

Ingen brist vid makuleringen av en tentamen

Enligt anmälan så utsattes de studerande för kollektiv bestraffning när resultatet från en tentamen ströks efter misstankar om fusk. Myndigheten finner inte att anordnaren har brustit när de fattade detta beslut.

Anmälan om utbildningen Event & project manager – Campus Åre/Åre kommun. Åre (pdf)