Anmälningar om Elkraftsingenjör – Nackademin AB, Solna

Myndigheten har utrett två anmälningar om utbildningen Elkraftsingenjör, Solna. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte har fullgjort sina skyldigheter i planeringen och framtagandet av ett alternativt upplägg för kursen LIA 1 och riktar kritik mot utbildningsanordnaren på detta område.

Myndigheten har mottagit två anmälningar från studerande på samma utbildningsomgång om brister inom anskaffningen av LIA-platser. Myndigheten har i utredningen av dessa två anmälningar valt att utvidga utredningen till att omfatta samtliga studerande på utbildningsomgången.

Enligt utbildningsanordnaren har coronapandemin lett till svårigheter med att hitta LIA-platser. Fem studerande har inte haft LIA-platser när kursen startade. Utbildningsanordnaren har föreslagit att de ska påbörja sitt examensarbete som alternativ lösning om de inte hittar LIA-platser.

Myndigheten konstaterar att en förutsättning för att alternativa upplägg ska vara acceptabla som ersättning för att genomföra LIA-kursen enligt plan, är att de är planerade och på plats i god tid innan kursen startar. Myndigheten bedömer att så inte skett i detta fall.

Anmälan om Elkraftsingenjör – Nackademin AB, Solna (pdf)

Anmälan om Elkraftsingenjör – Nackademin AB, Solna (pdf)