Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Underhållstekniker inom processindustrin - Borlänge kommun, Borlänge

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter en tillsyn av utbildningen Underhållstekniker inom processindustrin i Borlänge. Myndigheten har följt upp att anordnaren har åtgärdat bristerna.

Vid tillsynen bedömde myndigheten att utbildningsanordnaren inte hade tillgodosett en studerandes behov av särskilt pedagogiskt stöd. Utbildningsanordnaren hade också meddelat ett betyg och sedan ändrat till nackdel för den studerande. Slutligen hade utbildningsanordnaren låtit de studerande stå för kostnaderna för skyddsutrustning.

Utbildningsanordnaren har redogjort för hur den studerandes behov av särskilt pedagogiskt stöd ska tillgodoses. Den studerande har fått det betyg som ursprungligen meddelats. Utbildningsanordnaren kommer fortsättningsvis att bekosta de studerandes skyddsutrustning. Därför bedömer myndigheten att anordnaren uppfyller författningarnas krav.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Underhållstekniker inom processindustrin - Borlänge kommun, Borlänge (pdf)