Tillsyn av Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola. Västerås

Myndigheten har genomfört en egeninitierad granskning av yrkeshögskoleutbildningen Elkraftsingenjör som anordnas av Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola. Anledningen till granskningen är att myndigheten upptäckte brister i anskaffning av platser för Lärande i arbete (LIA) i samband med utredning är ärende MYH 2019/428. Under utredningen uppmärksammade myndigheten brister i kursplanen för LIA 1 samt att anordnaren inte säkerställt plats för Lärande i arbete för samtliga studerande. Därmed lämnar myndigheten kritik till utbildningsanordnaren. Under utredningen har utbildningsanordnaren säkerställt LIA-platser till de studerande.

Brister i LIA-platsanskaffningen

I underlaget som myndigheten tagit del av framkommer att det funnits avvikelser mot den ursprungliga planeringen för 14 studerande under 2 utbildningsomgångar avvikelserna omfattar 3 LIA-kurser. Utbildningsanordnaren upprättade individuella studieplaner för samtliga studerande som inte genomförde LIA enligt den ursprungliga planeringen.

Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren brustit i sitt sistahandsansvar att säkerställa plats för LIA till tre studerande.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren inte tagit det yttersta ansvaret för anskaffning av LIA plaster till samtliga studerande. Under utredningen har samtliga studerande blivit erbjudna en LIA-plats och bristen anses därmed vara åtgärdad.

Otydliga lärandemål i kursplanen för LIA 1

I kursplanen för LIA 1 finns betygskriterier som inte baseras på kursens lärandemål. Det får inte tillkomma nya lärandemål för betyget VG och betyget får inte baseras på andra omständigheter, till exempel handledarens bedömning eller hur väl den studerande är förberedd för redovisning.

Myndigheten bedömer att kursplanen för LIA 1 inte uppfyller författningarnas krav. Utbildningsanordnaren har fått information om bristerna i kursplanen och på vilket sätt kursplanerna ska ändras för att bristen ska avhjälpas.

Tillsyn av Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola. Västerås (pdf)