Inledande tillsyn av TUC Sweden AB - Yrkeshögskola

Myndigheten har genomfört inledande tillsyn av kontakttolkutbildningar i arabiska, somaliska och tigrinja som anordnas av TUC Sweden AB – Yrkeshögskola. Utbildningarna är en del av försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan. Myndigheten fann brister gällande kursplanerna som anordnaren ska åtgärda.

Vid tillsynerna fann myndigheten att kursplanernas uppgifter om antal kurser och poängfördelning mellan kurserna inte stämde överens med uppgifterna i utbildningsplanen. Ledningsgruppen för respektive utbildning har fattat beslut om att man vill dela upp en kurs i två olika kurser, utan att anordnaren har ansökt om ändring av utbildningsplanen hos myndigheten. Ändring i kursuppdelning i en utbildning kräver godkännande av myndigheten och ändring i myndighetens studiedokumentationssystem, annars är inte korrekt betygsrapportering möjlig.

I flera av utbildningarnas kursplaner anges inlämningsuppgifter, gruppuppgift och/eller skriftlig tentamen som tänkbara former för kunskapskontroll. Detta är inte en tydlig formulering gällande vilka kunskapskontroller som används i kurserna. Myndighetens syn är att former för kunskapskontroll ska vara tydliga och specifika så att de studerande vet hur deras kunskaper, färdigheter och kompetenser ska mätas i respektive kurs. Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar bristerna i kursplanerna.

Inledande tillsyn av Kontakttolk i arabiska - TUC Sweden AB - Yrkeshögskola. Huskvarna (pdf)

Inledande tillsyn av Kontakttolk i somaliska - TUC Sweden AB - Yrkeshögskola. Bromma (pdf)

Inledande tillsyn av Kontakttolk i tigrinja - TUC Sweden AB - Yrkeshögskola. Bromma (pdf)