Tillsyn av Beredskaps- och säkerhetssamordnare – Svenska ledargruppen AB. Göteborg

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Beredskaps- och säkerhetssamordnare som anordnas av Svenska ledargruppen AB. Myndigheten fann brister vid tillsynen, vilka under utredningens gång har åtgärdats av utbildningsanordnaren.

Kursplanerna var inte utformad i enlighet med författningarnas krav

Myndigheten konstaterade brister gällande utformningen av fyra kursplaner. Kritik riktades mot att utbildningsanordnaren inte hade färdigställt dessa kursplaner, samt att utformningen av kunskapskontroller brast och att det saknades en tydlig koppling mellan kursens mål och betygskriteriet för Väl godkänt (VG).

Myndighetens syn är att en kursplan ska innehålla tydliga former för kunskapskontroll, samt tydliga betygskriterier. Utifrån detta bedömde myndigheten att utbildningsanordnaren inte uppfyllde författningarnas krav.

Under utredningen har anordnaren inkommit med reviderade kursplaner som är utformade i enlighet med författningarnas krav.

Ledningsgruppen har inte fastställt samtliga kursplaner

Myndigheten konstaterade att ledningsgruppen inte hade upprättat och fastställt fullständiga kursplaner för samtliga av utbildningens kurser, vilket är en del av dess uppdrag. Myndigheten bedömer därför att ledningsgruppens arbete inte uppfyller författningarnas krav.

Under utredningen har utbildningsanordnaren inkommit med reviderade kursplaner som ledningsgruppen ska fastställa under nästkommande ledningsgruppsmöte.

Tillsyn av Beredskaps- och säkerhetssamordnare – Svenska ledargruppen AB. Göteborg (pdf)