Tillsyn av Bygglovhandläggare – Partille kommun, Vuxenutbildning, Partille

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Bygglovhandläggare som anordnas av Partille kommun, Vuxenutbildning. Anledningen till granskningen är att myndigheten tidigare fått en anmälan om brister i utbildningens tillträdesprocess. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har brustit i behörighetsbedömningen samt urvalsprocessen i samband med tillträdet till utbildningen. Därmed lämnar myndigheten kritik till utbildningsanordnaren. Myndigheten följer upp hur utbildningsanordnaren åtgärdar bristerna.

Anordnaren har brustit i genomförandet av behörighetsbedömningen

Utbildningsanordnaren har till myndigheten lämnat underlag för behörighetsbedömningen av de sökande till utbildningen. Myndigheten har funnit otydligheter i underlaget. Det framgår inte av underlaget utifrån vilka grunder eller underlag som bedömningarna av de sökandes behörighet grundas på. Då bedömningen av de sökandes behörighet inte har genomförts på ett likvärdigt sätt har det påverkat de studerandes möjlighet att bli antagna på ett ej gynnsamt sätt. Myndigheten följer upp hur anordnaren i kommande antagningsomgång åtgärdar denna brist.

Anordnaren har brustit i genomförandet av urvalsprocessen

Utifrån det underlag som anordnaren har skickat in i ärendet konstaterar myndigheten att det har förekommit brister i dokumentationen av de sökandes meriter, vilka ligger till grund förbedömningen och genomförandet av urvalsprocessen. Myndigheten bedömer att detta är i strid med författningarnas krav och att anordnaren har brustit i genomförandet av urvalsprocessen. Myndigheten följer upp hur anordnaren i kommande antagningsomgång åtgärdar denna brist.

Tillsyn av Bygglovhandläggare - Partille kommun, Vuxenutbildning. Partille (pdf)