Tillsyn av Industriell automationstekniker – Karlskoga kommun/Vuxnas lärande, Karlskoga

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Industriell automationstekniker som anordnas av Karlskoga kommun/Vuxnas lärande. Tillsynen startades då myndigheten fick signaler om brister i utbildningen. Tillsynen gäller brister i utformningen av kursplanerna, samt utbildningsanordnarens förutsättningar att följa de författningar som styr yrkeshögskolan. Myndigheten lämnar kritik till anordnaren. Under utredningens gång har anordnaren åtgärdat bristerna och ärendet avslutas.

Det dröjde innan anordnaren tillsatte organisatoriska resurser

Myndigheten fick signaler om att det förekom brister i genomförandet av utbildningen. Myndigheten genomförde en studerandeenkät som visade bland annat att kvalitetssäkringen och styrningen av utbildningen brast. Utbildningsanordnaren genomförde en intern utredning som bekräftade att genomförandet av utbildningen brast.

Under hösten 2019 vidtog anordnaren flera åtgärder. Bland annat tog man fram rutiner och en organisationsstruktur där det tydligt framgår vilka funktioner som ansvarar för vad på utbildningen och hur frågor ska följas upp och åtgärdas.

Mot bakgrund av att det dröjde innan anordnaren visade att de tillsatt de organisatoriska resurser som krävs för att kunna genomföra utbildningen utifrån författningarnas krav riktar myndigheten kritik mot anordnaren.

Utformningen av kursplanerna brast

Vid granskning av kursplanerna konstaterade myndigheten att utformningen av kursplanerna inte uppfyllde författningarnas krav. Exempelvis var former för kunskapskontroll och principer för betygssättning otydliga.

Utbildningsanordnaren har under utredningen reviderat kursplanerna.

Tillsyn av Industriell automationstekniker - Karlskoga kommun/Vuxnas lärande, Karlskoga (pdf)