Tillsyn av Internationell Resekonsult TRAC/IATA - TEC Travel Education Centre AB, Norrtälje

Myndigheten har gjort en tillsyn av utbildningen Internationell Resekonsult TRAC/IATA i Norrtälje.

Myndigheten konstaterar att det funnits en diskrepans mellan kursplanen och utbildningsplanen för det antal yrkeshögskolepoäng som kursen IATA omfattar. Utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen gällande yrkeshögskolepoäng i kursplanen och därmed anses bristen vara åtgärdad.

Myndighetens bedömning utifrån uppgifterna som framkommit i ärendet är att betygssättningen av IATA-kursen inte har skett enligt kursplanens beskrivning.

Myndigheten konstaterar att de uppgifter om betyg som utbildningsanordnaren initialt rapporterat in i en kurs inte är att likställa med de uppgifter om betyg som MYHFS 2016:8 gör gällande. Myndigheten konstaterar att utbildningsanordnaren slutligen har rapporterat in betyg efter att kursen avslutats och betygssatts.

Myndigheten konstaterar utifrån anmälarens beskrivning att det varit svårt för de studerande att veta hur det faktiska genomförandet av kurserna i utbildningen skulle vara då planeringen av kursernas genomförande upplevts som svårbegripligt av de studerande. Myndigheten påtalar vikten för utbildningsanordnaren av att planeringen av kursernas genomförande är tydligt för de studerande.

Myndigheten bedömer att anordnaren har agerat skyndsamt när utbilndingsledaren plötsligt var frånvarande under en period samt säkerställt att det har funnits en person som lett det dagliga arbetet i verksamheten och att utbildningen därmed genomförts i enlighet med författningarnas krav på detta område.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har säkerställt att de synpunkter som framkommer i anmälan på lärarna inte har påverkat de studerandes möjligheter att uppnå kursmålen för de kurser där lärarna undervisat.

Tillsyn av Internationell Resekonsult TRAC/IATA - TEC Travel Education Centre AB, Norrtälje (pdf)