Tillsyn av Kyl- och Värmepumptekniker – Personal Skills PS AB, Göteborg

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Kyl- och Värmepumptekniker som anordnas av Personal Skills PS AB. Tillsynen gäller brister i kursplanerna. Myndigheten kritiserar anordnaren på området Kursplaner. Under utredningens gång har anordnaren åtgärdat bristen.

Vid tillsynen konstaterade myndigheten brister gällande kursplanernas utformning. Exempelvis var formuleringarna av former för kunskapskontroll otydliga. Myndighetens syn är att former för kunskapskontroll i kursen ska beskrivas så att det tydligt framgår hur kunskapskontrollerna går till och vilka kunskapskontroller som används i respektive kurs.  Endast de former för kunskapskontroll som används i kursen ska anges. Om flera olika metoder används så ska alla framgå av beskrivningen, exempelvis praktiskt prov och inlämningsuppgifter.

Myndighetens samlade bedömning är att kursplanerna inte var utformade i enlighet med författningarnas krav. Under utredningen har utbildningsanordnaren visat att de åtgärdat bristen genom att inkomma med reviderade kursplaner som uppfyller författningarnas krav. Myndigheten avslutar ärendet.

Tillsyn av Kyl- och Värmepumptekniker - Personal Skills PS AB, Göteborg (pdf)