Anmälan om Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk, Stockholm

Myndigheten har utrett två anmälningar från samma anmälare om brister i utbildningen Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk i Stockholm.

Anmälaren menar att hen har fått bekosta verktyg och material på två av sina lärlingsplatser. Myndigheten fastställer utifrån de uppgifter som framkommit i utredningen att anmälaren har fått bekosta lärverktyg och material själv. Myndigheten bedömer att detta inte är i enlighet med författningarnas krav att utbildning inom yrkeshögskolan ska vara avgiftsfri för de studerande. Myndigheten kommer att följa upp hur denna brist åtgärdas av anordnaren.

Vidare anför anmälaren att utbildningsanordnaren inte kontaktat hen under sitt första läsår för att säkerställa hur det har fungerat på de olika lärlingsplatserna trots att hen haft flera problem på de olika lärlingsplatserna. Myndigheten konstaterar att anordnaren har besökt eller bokat möten för uppföljningssamtal på de lärlingsplatserna där anmälaren har varit tillräckligt länge för att anordnaren skulle kunna göra uppföljning.

Enligt anmälaren har utbildningsanordnaren förtalat, trakasserat och försvårat för anmälaren att klara utbildningen och påverkat anmälarens rykte i branschen.  Myndigheten slår fast att anmälaren och anordnaren har olika uppfattningar om förtal och trakasserier har ägt rum. Utifrån inkommet underlag finns det inget som styrker anmälarens påståenden om att utbildningsanordnaren har förtalat eller trakasserat hen.

Myndigheten bedömer också att utbildningsanordnaren inte har uppfyllt kraven i författningarna genom att tillämpa förkunskapskrav till enskilda kurser utan att detta varit angivet i kursplanerna och kommunicerats till de studerande.

Myndigheten kommer att följa upp hur dessa brister åtgärdas av utbildningsanordnaren.

Anmälan om Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk, Stockholm (pdf)

Anmälan om Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk, Stockholm (pdf)