Tillsyn av Lönekonsult – Plushögskolan AB- Affärshögskolan, Växjö

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Lönekonsult som anordnas av Plushögskolan AB- Affärshögskolan. Anledningen till granskningen är att myndigheten fått signaler om att utbildningsanordnaren brustit i sitt sistahandsansvar för att säkerställa att samtliga studerande kunnat genomföra LIA-kurserna. Tillsynen har visat att det funnits brister i utbildningens dagliga ledning, vilket bidragit till svårigheter att hitta LIA-platser till de studerande. Därmed lämnar myndigheten kritik till utbildningsanordnaren. Under utredningens gång har anordnaren åtgärdat bristerna.

Utbildningsanordnaren har inte säkerställt LIA-platser till samtliga studerande

Sex studerande på utbildningen kunde inte genomföra kursen LIA 1 under våren 2019 enligt den ursprungliga planen på grund av avsaknad av LIA-plats. Utbildningsanordnaren har redogjort för att de inte kunnat säkerställa LIA-plats till samtliga studerande. Individuella studieplaneringar för hur de studerande skulle kunna hitta LIA-platser själva eller med hjälp av utbildningsanordnaren har upprättats.  Under utredningen har de sex studerande påbörjat ett upplägg där de ska genomföra både LIA 1 och LIA 2 på ett företag och därmed kunna slutföra utbildningen.

Det har funnits brister i utbildningens organisation och dagliga ledning

Utbildningsanordnaren har redogjort för att det har funnits svagheter i utbildningens genomförande då konsulter som skulle undervisa i utbildningen meddelade med kort varsel att de inte kunde göra det. Detta orsakade problem för utbildningens ledning då de fick lägga mycket tid på att hitta annan undervisande personal. Utbildningens dagliga ledning har inte varit lokaliserad på orten, vilket orsakat att kontakterna med det lokala arbetslivet inte blivit så goda som utbildningsanordnaren hade önskat. Utbildningsanordnaren har avhjälpt bristen genom att avsluta samarbetet med det konsultföretag som levererat de undervisande konsulterna, samt att anställa en person som är studerandeansvarig som arbetar på orten.

Tillsyn av Lönekonsult - Plushögskolan AB - Affärshögskolan, Växjö (pdf)