Tillsyn av Nordic Flight Training AB gällande studiedokumentation

Myndigheten har genomfört en tillsyn av utbildningen Trafikflygare som anordnas av Nordic Flight Training AB. Anledningen till granskningen är att dokumentationen av de studerandes studieresultat är bristfällig. Utbildningsanordnaren har sedan utbildningen avslutades i september 2017 inte inkommit med de uppgifter som krävs för studiedokumentationen ska vara komplett. Detta trots flertalet påminnelser, upprepad tillsynskritik och erbjudande om stöd. Myndigheten låter därför den allvarliga kritiken mot utbildningsanordnaren kvarstå när uppföljningsärendet avslutas.

Uppgifter om de studerandes studieresultat ska rapporteras till myndigheten löpande och utan dröjsmål. Betyg och kopior av examensbevis och utbildningsbevis ska vara myndigheten tillhanda senast fyra veckor efter det att betyg har satts eller beviset har utfärdats. En korrekt och fullständig studiedokumentation är viktig för de studerandes rättssäkerhet.

Myndigheten kritiserade anordnaren i november 2018 för bristande studiedokumentation och anordnaren inkom därefter med en del av uppgifterna. I mars 2019 saknades fortfarande uppgifter och myndigheten utfärdade allvarlig kritik med krav på ytterligare åtgärder. Anordnaren har därefter vidtagit vissa åtgärder, men dokumentationen är fortfarande inte komplett.

Myndigheten bedömer att den bristande dokumentationen av studieresultat äventyrar de studerandes rättssäkerhet. Myndigheten saknar dock ytterligare sanktionsmöjligheter och låter därför allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren kvarstå när ärendet avslutas.

Tillsyn av Trafikflygare - Nordic Flight Training AB - Malmö-Sturup (pdf)