Tillsyn av Processtekniker - Östhammars kommun, Vuxenutbildningen, Gimo

Myndigheten har genomfört en tillsyn av utbildningen Processtekniker. Tillsynen gäller brister i organisation och daglig ledning. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har brustit i sitt åtagande genom att anmälaren har förlorat sin plats på utbildningen.

Vid tillsynen konstaterade myndigheten att anordnarens beslut om den studerandes studieavbrott grundade sig på rutiner som strider mot regelverket. Den studerande gavs heller inte möjlighet att yttra sig före beslutet.

Myndighetens syn är att de studerande har långtgående rättigheter till sin plats på utbildningen efter att de blivit antagna. Studieavbrott är när en studerande själv anmäler att han eller hon vill avbryta utbildningen och då upphör den studerandes rätt till aktuell utbildningsplats. Om en utbildningsanordnare enligt sina egna rutiner bedömer att en studerande inte bedriver studier kan de fatta beslut om studieavbrott. Då krävs att den studerande bereds möjlighet att yttra sig före ett sådant beslut. Utbildningsanordnaren måste också dokumentera denna process och rutinerna får inte vara utformade så att de strider mot författningarna som styr yrkeshögskolan.

Utbildningsanordnaren ska för myndigheten visa hur de åtgärdar bristerna.

Tillsyn av Processtekniker - Östhammars kommun, Vuxenutbildningen, Gimo (pdf)