Tillsyn av Processtekniker krossning, asfalt och betong – Vilhelmina kommun, Vilhelmina Lärcentrum. Vilhelmina

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Processtekniker krossning, asfalt och betong som anordnas av Vilhelmina kommun, Vilhelmina Lärcentrum. Myndigheten fann brister vid tillsynen, vilka under utredningens gång har åtgärdats av utbildningsanordnaren.

Utbildningen bedrevs inte i enlighet med utbildningsplanen

Myndigheten konstaterade flertalet brister gällande efterlevnaden av utbildningsplanen. Det riktades kritik mot felaktigt antal lärar- eller handledarledda timmar, att en av utbildningens kurser inte omfattade rätt antalet yrkeshögskolepoäng, samt att en del kurser enligt kursplanerna bedrevs delvis på engelska, trots att undervisningsspråket enligt utbildningsplanen var endast svenska. Myndighetens syn är att en utbildnings upplägg ska följa det som har angivits i utbildningsplanen och myndighetens samlade bedömning är därför att utbildningsanordnaren inte uppfyller författningarnas krav. Anordnaren har under utredningens gång åtgärdat bristerna och myndigheten följer därmed inte upp ärendet.

Kursplaner uppfyllde inte författningarnas krav

Myndigheten konstaterade att kursplanerna för två av utbildningens kurser brast gällande utformningen av kursmål, kunskapskontroller och kursinnehåll. Kursbenämningen på en av kurserna skiljde sig dessutom från vad som var angett i utbildningsplanen. Myndighetens syn är att kursplaner ska vara tydligt utformade och lätta för de studerande att förstå och bedömer därför att utbildningsanordnaren inte uppfyller författningarnas krav. Anordnaren har under utredningens gång åtgärdat bristerna genom att presentera reviderade kursplaner. Myndigheten följer därmed inte upp ärendet.

Ledningsgruppen har inte uppfyllt sitt uppdrag

Myndigheten konstaterade att ledningsgruppen inte hade fastställt samtliga kursplaner innan utbildningens start. Myndighetens syn är att ledningsgruppen, tillsammans med utbildningsanordnaren, innan utbildningens start ska säkerställa att samtliga kursplaner är upprättade och fastställda. Myndigheten bedömer därför att utbildningsanordnaren inte uppfyller författningarnas krav. Anordnaren har under utredningens gång åtgärdat bristen och myndigheten följer därför inte upp ärendet.

Tillsyn av Processtekniker krossning, asfalt och betong – Vilhelmina kommun, Vilhelmina Lärcentrum. Vilhelmina (pdf)