Tillsyn av Produktionstekniker – Köpings kommun. Köping

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Produktionstekniker som anordnas av Köpings kommun. Myndigheten fann brister vid tillsynen, vilka under utredningens gång har åtgärdats av utbildningsanordnaren.

Kursplan var inte utformad i enlighet med författningarnas krav

Myndigheten konstaterade brister gällande en kursplans utformning. Kritik riktades mot att utbildningsanordnaren i kursplanen hade angett ett kunskapskontrollerande moment som ett kursmål. Myndighetens syn är att kursmålen inte ska innehålla kunskapskontrollerande moment och myndighetens samlade bedömning är därför att kursplanen inte var utformad i enlighet med författningarnas krav.

Rutinen för hantering av avskiljande av studerande var inte enligt författningarnas krav

Myndigheten konstaterade att utbildningsanordnaren inte hade utformat sin rutin för avskiljande av studerande i enlighet med den förordning som reglerar hur avskiljande hanteras i de fall en utbildning är anordnad av en kommun. Utbildningsanordnaren hade i sin rutin för avskiljande angett att det var skolans rektor som tog beslut i ärendet, inte Högskolans avskiljandenämnd. Myndighetens bedömning är därför att rutinen för avskiljande av studerande inte var utformade enligt författningarnas krav.

Tillsyn av Produktionstekniker – Köpings kommun. Köping (pdf)