Tillsyn av Robot- och CNC-tekniker – Mora kommun. Mora

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Robot- och CNC-tekniker som anordnas av Mora kommun. Myndigheten fann brister vid tillsynen.

Kursplanerna var inte utformade enligt författningarnas krav

Myndigheten konstaterade allvarliga brister gällande kursplaner. Utbildningsanordnaren hade i dokument som benämnts kursplaner endast kortfattat och övergripande beskrivit de olika kurserna och dess innehåll. I kursbeskrivningen saknas syfte och mål för kursen, vilka kunskapskontroller som tillämpas och principer för betygssättning. Anordnaren uppger att kursernas takt och innehåll förändras under kursens gång beroende på hur snabbt de studerande tar åt sig av informationen

Enligt författningarna ska varje kurs ha en kursplan som innehåller bland annat information om kursens mål, former för kunskapskontroll och principer för betygssättning. Myndighetens syn är att kursplaner ska vara utformade på ett tydligt sätt och att korrekta kursplaner är en förutsättning för rättssäkerhet. Myndighetens samlade bedömning är att kursplanerna inte är utformade enligt författningarnas krav och riktar allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren. Myndigheten följer upp denna brist.

Ledningsgruppen har inte fastställt kursplanerna

Myndigheten konstaterade att ledningsgruppen inte hade upprättat och fastställt fullständiga kursplaner för samtliga av utbildningens kurser, vilket är en del av dess uppdrag. Myndigheten bedömer därför att ledningsgruppens arbete inte uppfyller författningarnas krav. Myndigheten följer upp denna brist.

Bristfälliga rutiner gällande hantering av avskiljande av studerande och anstånd att påbörja studier

Myndigheten konstaterade att utbildningsanordnaren genom att inte upprätta en rutin om anstånd i förlängningen inte gav de studerande möjligheten att ansöka om anstånd att påbörja studier. Då studerande ska få denna möjlighet bedömer myndigheten att avsaknaden av en rutin inte uppfyller författningarnas krav.

Myndigheten konstaterade även att utbildningsanordnaren i rutinen för avskiljande av studerande inte hade följt den förordning som reglerar hur avskiljande hanteras i de fall en utbildning är anordnad av en kommun. Myndighetens bedömning är därför att rutinen för avskiljande av studerande inte var utformad enligt författningarnas krav.

Utbildningsanordnaren har åtgärdat bristerna gällande anstånd att påbörja studier och avskiljande av studerande och myndigheten följer därför inte upp denna brist.

Påtalande gällande vikten av fullständiga kursplaner vid betygssättning

Då betygssättning likställs med myndighetsutövning lämnar myndigheten ett påtalande kring vikten av att ha fastställda kursplaner vid betygssättning.

Tillsyn av Robot- och CNC-tekniker – Mora kommun. Mora (pdf)