Tillsyn av Skärgårdskapten – Klart Skepp Marinteknik AB. Stocksund

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Skärgårdskapten som anordnas av Klart Skepp Marinteknik AB. Tillsynen gäller brister i utformningen av kursplanerna. Myndigheten riktar kritik mot utbildningsanordnaren på området kursplaner. Under utredningen har anordnaren åtgärdat bristerna.

Myndigheten konstaterar flertalet brister gällande kursplanernas utformning. Bland annat riktas kritik mot utformningen av principerna för betygssättning då det var oklart om kriteriet för Godkänt omfattade samtliga kursmål i respektive kursplan. Myndighetens syn är att en studerande ska ha uppnått samtliga kursmål för att kunna bli godkänd i en kurs.

Myndighetens samlade bedömning är att kursplanerna inte var utformade i enlighet med författningarnas krav. Under utredningen har anordnaren skickat in reviderade kursplaner som uppfyller kraven. Därför bedömer myndigheten att anordnaren har åtgärdat bristerna och avslutar ärendet.

Tillsyn av Skärgårdskapten – Klart Skepp Marinteknik AB. Stocksund (pdf)