Tillsyn av Steriltekniker, Plushögskolan AB – Vårdyrkeshögskolan, Liljeholmen

Myndigheten har gjort en tillsyn av utbildningen Steriltekniker i Liljeholmen efter att utbildningen vid kvalitetsgranskning konstaterats ha bristande kvalitet.

Myndigheten konstaterar bland annat att utbildningens ledningsgrupp inte hade rätt sammansättning eftersom det saknades en representant för skolväsendet. Utbildningsanordnaren har ordnat med en representant för skolväsendet under handläggningen av ärendet.

Myndigheten lämnar även påtalanden om att en av utbildningens kursplaner hade information som kunde tolkas som förkunskapskrav och att anordnarens interna rutiner för hantering av studieavbrott och disciplinära åtgärder innehöll fel. Utbildningsanordnaren har under ärendets handläggning reviderat sina rutiner och meddelar även att den aktuella kursplanen kommer att revideras till hösten.

Tillsyn av Steriltekniker, Plushögskolan AB – Vårdyrkeshögskolan, Liljeholmen (pdf)