Tillsyn av Humanus Utbildning Syd AB gällande lärande i arbete

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Systemutvecklare - objektorienterad systemutveckling hos Humanus Utbildning Syd AB. Tillsynen startades efter att myndigheten vid en kvalitetsgranskning uppmärksammat problem i utbildningen med lärande i arbete (LIA). Vid tillsynen har myndigheten inte funnit några väsentliga brister gällande LIA. Tillsynen har även omfattat beslut om tillgodoräknande och utformningen av kursplaner och myndigheten har funnit brister på båda dessa områden.

Brister i handläggningen vid beslut om tillgodoräknande

Enligt regelverket kan studerande få tillgodoräkna sig tidigare förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har brustit i handläggningen vid beslut om tillgodoräknande. Som exempel har kurser missats och de studerande har endast kunnat få betyget Godkänt och inte Väl godkänt. I ett fall har beslutsunderlaget varit otillräckligt. Utbildningsanordnaren har under utredningen redovisat åtgärder som myndigheten bedömer är tillräckliga.

Kursplanerna har inte haft rätt utformning

Kursplanerna för LIA-kurserna har inte varit utformade på det sätt som regelverket kräver. Bland annat har principerna för betygssättning brustit. Kursplanerna har reviderats och de uppfyller nu kraven.

Ingen kritik gällande hur LIA-kurserna har genomförts

Myndigheten har granskat genomförandet av tre LIA-kurser i utbildningen med fokus på om de studerande har fått arbetsplatsförlagda platser och utbildningsanordnarens kvalitetssäkring av platserna. I en kurs har ett antal studerande påbörjat kursen med en veckas fördröjning. Myndigheten bedömer att avvikelsen är mindre och inte ger någon anledning för kritik mot utbildningsanordnaren. Myndigheten noterar inga avvikelser gällande de övriga två kurserna.

Tillsyn av Systemutvecklare - objektorienterad systemutveckling - Humanus Utbildning Syd AB. Göteborg (pdf)