Tillsyn av Trafiklärarutbildning – Utbildarna i Helsingborg AB, Helsingborg

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Trafiklärarutbildning som anordnas av Utbildarna i Helsingborg AB. Myndigheten fann brister vid tillsynen, vilka under utredningens gång har åtgärdats av utbildningsanordnaren.

Kursplanerna var inte utformade i enlighet med författningarnas krav

Myndigheten konstaterade brister gällande kursplanernas utformning. Kritik riktades mot formuleringarna av kunskapskontrollerna då dessa var otydliga. Myndighetens syn är att former för kunskapskontroll ska vara tydliga och specifika så att de studerande vet hur deras kunskaper, färdigheter och kompetenser ska mätas. Myndighetens samlade bedömning är att kursplanerna inte var utformade i enlighet med författningarnas krav.

Tillsyn av Trafiklärarutbildning – Utbildarna i Helsingborg AB. Helsingborg (pdf)