Tillsyn av Transportledare – arbetsledning och flerpartslogistik – Sky Öst AB. Järfälla

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Transportledare – arbetsledning och flerpartslogistik som anordnas av Sky Öst AB. Myndigheten fann brister vid tillsynen.

Kursplanerna var inte utformade i enlighet med författningarnas krav

Myndigheten konstaterade brister gällande kursplanernas utformning. I två kursplaner förekom former för kunskapskontroll som betygskriterium för betyget Väl godkänt (VG). Myndighetens syn är att betygskriterierna ska återspegla det lärande som skett i relation till kursens lärandemål, inte genomförda aktiviteter. Myndighetens samlade bedömning är att kursplanerna inte var utformade i enlighet med författningarnas krav. Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar bristen.

Representant för skolväsendet saknades i ledningsgruppen

Av författningarna framgår att det i ledningsgruppen ska finnas en representant för skolväsendet. Myndigheten konstaterade att en sådan representant saknades. Därmed bedömer myndigheten att ledningsgruppens sammansättning inte uppfyller författningarnas krav. Myndigheten följer upp hur anordnaren åtgärdar bristen.

Tillsyn av Transportledare – arbetsledning och flerpartslogistik – Sky Öst AB. Järfälla (pdf)