Tillsyn av Yrkesbiodling - Beeziness Intelligence AB. Höör

Myndigheten har genomfört en tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen Yrkesbiodling som anordnas av Beeziness Intelligence AB. Bakgrunden till granskningen är att anordnaren inte hade lämnat uppgifter om de studerandes betyg och inte heller hade skickat in kopior av utfärdade examens- och utbildningsbevis. Myndigheten lämnar kritik till anordnaren på området studiedokumentation och följer upp hur anordnaren åtgärdar bristen.

Efter att tillsynsärendet startades började anordnaren rapportera in studiedokumentationsuppgifter till myndigheten. Vid granskning av uppgifterna identifierade myndigheten ett antal felaktigheter. Exempelvis innehöll utfärdade examensbevis fel kursnamn och betygsdatum. Under utredningen har anordnaren meddelat att man har rättat till mallen för examensbevis.

Myndigheten konstaterar att anordnaren inte inom utsatt tid har lämnat uppgifter om de studerandes betyg samt skickat in kopior av utfärdade examens- och utbildningsbevis. De sent inrapporterade uppgifterna är inte heller utformade på ett korrekt sätt. För att myndigheten ska kunna rätta till vissa felaktiga betygsuppgifter behöver anordnaren lämna sitt samtycke, vilket anordnaren inte har gjort. Myndigheten följer upp hur denna brist åtgärdas av anordnarna.

Tillsyn av Yrkesbiodling - Beeziness Intelligence AB. Höör (pdf)