Uppföljningsbeslut efter kritikbeslut mot Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka gällande kursplan samt betyg

I anmälningsärende MYH 2019/3663 gällande yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare 2 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren. Kritiken avsåg utbildningsanordnarens avvikelse från de former för kunskapskontroll som gällde för en kurs. Vidare frångick utbildningsanordnaren de riktlinjer för omtentamen som framgår i utbildningsplanen.

Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristerna. Utbildningsanordnaren har inkommit med en förtydligande skrivning gällande de riktlinjer för examination och omtentamen som gäller på utbildningen. Utbildningsanordnaren har även ansökt om ändring av utbildningsplanen gällande skrivningen om omtentamen, vilket har beviljats av myndigheten. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter kritikbeslut av yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare 2 - Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka.Tumba (pdf)