Uppföljningsbeslut efter tillsyn av 2D grafiker - Futuregames – Changemaker Educations AB. Stockholm

I anmälningsärende MYH 2018/4287 riktade myndigheten allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren för att undervisande personal inte hade den kompetens som krävts, att utbildningen inte hade genomförts i enlighet med gällande utbildningsplan, att kursplanerna inte mötte författningarnas krav, att utbildningsanordnaren inte hade ordnat LIA-plats åt de studerande och att ledningsgruppen inte hade sett till att utbildningen genomfördes i enlighet med regelverket.

Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristerna. Den utbildningsomgång som beslutet rör är avslutad. Utbildningsanordnaren har dels visat hur man har kompenserat bristerna för de studerande som drabbats, dels visat hur man har arbetat för att säkerställa att brister inte uppstår igen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristerna och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av 2D grafiker - Futuregames – Changemaker Educations AB. Stockholm (pdf)