Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Byggprojektör BIM – EC Utbildning AB. Stockholm

I anmälningsärende MYH 2019/4899 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren med anledning av att LIA-platserna för sju studerande inte uppfyllde kraven i författningarna. Myndigheten har följt upp hur anordnaren åtgärdat bristen.

Utbildningsanordnaren har skickat in dokumentation angående LIA-anskaffningen för kursen LIA 2 och redogjort för förbättringar av rutinerna för planering och uppföljning av handledning i samband med LIA. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnarens vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppfylla kraven i författningarna.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Byggprojektör BIM – EC Utbildning AB. Stockholm (pdf)