Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Fastighetsingenjör – Plushögskolan AB – Teknikhögskolan. Västerås

I anmälningsärende MYH 2019/4701 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då en inaktuell version av en kursplan legat kvar på läroplattformen och att de missat att ansöka om en ändring av utbildningsplanen när ett kursmål i en kursplan tagits bort. Myndigheten har följt upp hur anordnaren avser åtgärda bristerna.

Utbildningsanordnaren har redogjort för att man infört nya rutiner som både ska säkerställa att rätt versioner av kursplanerna läggs ut på läroplattformen och att utbildningsplanen och kursplanerna överensstämmer med varandra. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnarens vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppfylla kraven i författningarna.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Fastighetsingenjör – Plushögskolan AB – Teknikhögskolan. Västerås (pdf)