Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Robot- och CNC-tekniker – Mora kommun. Mora

I tillsynsärende MYH 2019/1941 riktade myndigheten allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren då kursplanerna för utbildningen inte uppfyllde författningarnas krav. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har visat reviderade kursplaner som myndigheten bedömer uppfyller författningarnas krav. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Myndigheten riktade även kritik mot utbildningsanordnaren då ledningsgruppen inte hade fastställt kursplaner för samtliga av utbildningens kurser och därigenom inte arbetat enligt sitt uppdrag. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristen. Utbildningsanordnaren har informerat om att de reviderade kursplanerna kommer att fastställas av ledningsgruppen. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Robot- och CNC-tekniker – Mora kommun. Mora (pdf)