Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Sadelmakare – Stiftelsen Sadelmakeriskolan. Tärnsjö

I anmälningsärende MYH 2018/3905 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren med anledning av ett flertal konstaterade brister inom olika områden. Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristerna och avslutar ärendet med ett påtalande inom området Värdegrund.

Utbildningsanordnaren har under uppföljningen skickat in redogörelser och underlag till myndigheten. I samband med uppföljningen har myndigheten också genomfört en enkät till de studerande på utbildningen.

Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristerna men påtalar vikten av att fortsätta arbeta aktivt med att motverka alla former av kränkande behandling.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Sadelmakare – Stiftelsen Sadelmakeriskolan. Tärnsjö (pdf)