Uppföljningsbeslut efter tillsyn av VA-projektör - Folkuniversitetet i Uppsala, Västerås

Myndigheten riktade kritik mot utbildningsanordnaren efter en tillsyn av utbildningen VA-projektör. Myndigheten har följt upp att anordnaren har åtgärdat bristerna.

Myndigheten bedömde i tillsynsbeslutet att anordnaren inte hade säkerställt en arbetsplatsförlagd LIA-plats för genomförandet av kurserna LIA 1 och LIA 2 åt anmälaren. Utbildningsanordnaren hade inte heller gett den studerande förutsättningar att uppfylla förkunskapskraven för kursen LIA 3.

Utbildningsanordnaren har presenterat en individuell studieplan för anmälaren. Av den individuella studieplanen framgår att anmälaren ska genomföra kurserna LIA 1 och LIA 2 under hösten 2020 och att kurserna ska vara arbetsplatsförlagda. Kursen LIA 3 ska genomföras under våren 2021.

Myndigheten bedömer att anordnarens vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppfylla författningarnas krav.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av VA-projektör - Folkuniversitetet i Uppsala, Västerås (pdf)