Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare- Sundsvalls kommun, Vuxenutbildningen. Sundsvall

I anmälningsärende MYH 2019/2325 riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då denne hade dröjt med att säkerställa ett dokumenterat individuellt studieupplägg åt en studerande. Vidare riktade myndigheten kritik då den studerandes arbetsuppgifter under LIA 2 inte svarade i sin helhet mot samtliga kursmål samt att betygsättningen av den studerande saknade koppling till kursens lärandemål. Slutligen riktade myndigheten kritik mot utbildningsanordnaren då denne har brustit i handhavandet i samband med anmälarens klagomål om kränkande behandling.

Myndigheten har följt upp hur anordnaren har åtgärdat bristerna. Utbildningsanordnaren redogör för ett skriftligt individuellt studieupplägg samt att nya rutiner för säkerställandet av individuella studieupplägg har införts. Utbildningsanordnaren har framfört att den studerande har fått en LIA-plats och att man har omarbetat bedömningsunderlaget så att det överensstämmer med kursmål och betygskriterier för kursen LIA 2. Slutligen redogör utbildningsanordnaren för nya rutiner kring hur anordnaren tillämpar likabehandlingsplanen och dokumenterar varje åtgärd skriftligt. Myndigheten bedömer att utbildningsanordnaren har åtgärdat bristen och avslutar ärendet.

Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare- Sundsvalls kommun, Vuxenutbildningen. Sundsvall (pdf)