Nyheter

 • Ökad efterfrågan på hållbarhetskompetens

  Enligt en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan gör hållbarhetsfrågan avtryck på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare inom byggbranschen.

 • GD har ordet: Om behovet av god administration

  De flesta av mina texter om yrkeshögskolan handlar om hur vi kan vårda och utveckla systemets funktionalitet. Ibland handlar det om ganska abstrakta resonemang och ibland mer vardagliga frågeställningar. För mig är det viktigt att många ser och förstår hur systemet är uppbyggt, hur det fungerar och vad det presterar. Och att de finns en förståelse och förhoppningsvis en acceptans för de förändringar som genomförs i syfte att utveckla funktion och prestation. Jag vill ibland också ”flagga” för kommande ställningstaganden, förändringar och bedömningar, så att aktörerna i systemet ska kunna agera mer långsiktigt och veta vad som gäller från tid till annan.

 • Ny handbok ska ge stöd i tillträdesprocessen

  Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en ny handbok som ska fungera som stöd i tillträdesprocessen av en YH-utbildning. Handboken ska bidra till att processen är rättssäker och uppfyller kraven på dokumentation och kvalitetssäkring.

 • Statistisk årsrapport 2019

  Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna rapport en samlad redovisning med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan. Redovisningen innehåller även statistik om konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn samt tolkutbildningar inom folkbildningen.

 • Ökad rörlighet mellan yrkeshögskola och högskola

  Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i en gemensam utredning kartlagt möjligheter och hinder för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan och ger förslag på hur återvändsgränderna vid övergång mellan respektive utbildningsform kan minskas.

 • Nytt stöd till YH-anordnare i form av mikrolärande - fokus på reell kompetens

  För dig som är utbildningsanordnare inom YH finns nu ett digitalt stödmaterial tillgängligt som behandlar validering av reell kompetens. I det första avsnittet av en serie mikrokurser får du grundläggande kunskaper om reell kompetens och validering i samband med tillträde. Under våren kommer fler fördjupningsavsnitt i serien.

 • Välfärdsteknik förändrar kompetensbehovet i vården

  Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan sex områdesanalyser som beskriver trender som har betydelse för arbetslivets efterfrågan på kompetens. Nytt för i år är att myndigheten även tagit fram en analys av området Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

 • Anmäl dig till konferens i höst

  Den 28-29 oktober 2019 arrangerar vi tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet konferensen "Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon".

 • Förändrad bidragsnivå även för icke fastlagda schablonnivåer

  Myndigheten har fattat beslut om en höjning även för bidragsnivåer utanför fastlagda schablonnivåer inom yrkeshögskolan.

 • Riktat tillfälligt startbidrag samt genomförandebidrag

  För att undvika inställda utbildningar inom utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning finns det nu möjlighet till ett riktat tillfälligt startbidrag. Vissa anordnare som drabbas av avhopp, oavsett utbildningsområde, kan ansöka om ett genomförandebidrag.

 • Nu öppnar två ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan

  Idag öppnar ansökan för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan och ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag.

 • GD har ordet: Inför ansökningsomgång YH 2019

  Då var det dags igen. Vad kan vara bra att veta innan ansökningsomgången börjar? Vad tänker MYH prioritera, och inte, i denna ansökningsomgång?

 • Kårlivet har nått yrkeshögskolan

  I Borås och Skara har yrkeshögskolestuderande startat föreningar i syfte att skapa bättre villkor och sammanhållning.

 • Driftsättning senareläggs

  Myndigheten för yrkeshögskolan hade planerat för att driftsätta en större uppdatering av Mina sidor i början av april.

 • Rekordmånga kvinnor sökte byggutbildningar

  Yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet har länge haft en kraftig övervikt av manliga sökande, men trenden håller på att vända och nu är mer än var tredje sökande en kvinna. På bara ett år har antalet kvinnor som sökt en utbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik ökat med 45 procent.

 • Förändringar i Förordningen om yrkeshögskolan

  Den 26 mars 2019 träder vissa ändringar i förordningen (YHF) i kraft, som bland annat rör statlig finansiering av smala yrken.

 • Välkommen på webbinarium om att fylla platser och öka genomströmning

  YH-anordnare som driver utbildning inom Data/IT eller Teknik och tillverkning bjuds in till webbinarium den 20 respektive 26 mars.

 • Nyheter i årets anvisningar för att bedriva en yrkeshögskoleutbildning

  Inför att ansökningsomgången öppnar, publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan anvisningar. Innan ni påbörjar en ansökan, läs anvisningarna för att ha koll på alla nyheter.

 • Ansök om statsbidrag för att bedriva grundutbildning till kontakttolk

  Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för att bedriva grundutbildning till kontakttolk. Ansökan är öppen till och med den 11 april.

 • Ändrade bidrag skapar bättre förutsättningar att bedriva YH-utbildning

  Myndigheten försöker, sakta men säkert, förbättra förutsättningarna för att bedriva yrkeshögskoleutbildning på flera olika sätt. Vi har utvecklat kommunikationen inför ansökan, förenklat ansökansförfarandet, satsat på kvalitetsgranskning och etableringsstöd, utvecklat ett anordnarstöd, förenklat den administrativa hanteringen mm. Det innebär inte att allt är perfekt, men ändå tydligt bättre än hur det var tidigare. Dessa strävanden att förbättra och underlätta kommer naturligtvis att fortsätta.

Sidan 1 av 5