351 utbildningar får ingå i yrkeshögskolan

Foto: © Johner Bildbyrå AB

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och därmed får ingå i yrkeshögskolan.

Resultat av årets ansökningsomgång

I 2016 års ansökningsomgång fick myndigheten in 1 306 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2017 eller våren 2018. Under hösten har myndigheten bedömt ansökningarna och idag publiceras resultatet.

Av de inkomna ansökningarna beviljas 351, motsvarande nästan 20 300 studerandeplatser.

Karta som visar hur YH-platserna med avslut 2017–2023 är fördelade över länen. Klicka på de olika länen för mer detaljerad information.

Karta som visar länsvis hur YH-platserna fördelar sig per 10 000 invånare 20–64 år.

(Kartorna omfattar både det befintliga utbudet och nya platser. Man kan klicka på kartorna och då får man upp statistikinformation om respektive län. Informationen syns i en ruta som går att förstora. Klicka på plus- och minustecknen i övre vänstra hörnet för att förstora och minska kartan. Klicka på hussymbolen för att återgå till kartans ursprungliga läge.) 

Excelfil med alla beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun

Excelfil med alla beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn

Excelfil med beslut för samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn

Utbildningsområden med flest antal platser

Flest platser beviljas inom utbildningsområdena Ekonomi, administration och försäljning (4 518 platser), Samhällsbyggnad och byggteknik (3 536 platser), följt av Hälso- och sjukvård samt socialt arbete (2 934 platser).

Diagram över befintliga och nya platser med avslut 2017–2023 fördelade procentuellt på utbildningsområden

Län med flest antal platser

De län som tilldelas flest platser är Stockholms län (6 022 platser), Västra Götalands län (4 306 platser) och Skåne län (3 018 platser). Sett till antal platser fördelat per 10 000 invånare (20–64 år) är det Västra Götalands län, Stockholms län och Jönköpings län som beviljas flest platser i denna ansökningsomgång.

Diagram över befintliga och nya platser med avslut 2017–2023 länsvis per 10 000 invånare 20–64 år

Andel nya platser som bedrivs på distans

21 procent av det totala antalet nya platser inom yrkeshögskolan kommer att genomföras på utbildningar som bedrivs på distans. Störst antal platser med distansupplägg finns inom utbildningsområdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Ekonomi, administration och försäljning samt Teknik och tillverkning.

Nya utbildningar

Beviljade utbildningar måste sökas om, för att kunna fortsätta ingå i YH. Vid varje ansökningsomgång finns det därför både nya och redan befintliga utbildningar som söker platser. I sin ansökan uppger anordnaren om den sökta utbildningen har en föregångare i en tidigare beviljad utbildning.

Av samtliga 1 306 ansökningar som inkommit i årets ansökningsomgång uppgav

  • 879 stycken (67 procent) att de är nya utbildningar, det vill säga där anordnaren själv har angett att utbildningen inte har någon föregångare inom yrkeshögskolan. Av dessa blev 144 stycken (16 procent) beviljade.
  • 427 stycken (33 procent) att det finns en föregångare i en tidigare beviljad utbildning. Inom denna grupp blev 207 stycken (48 procent) beviljade.

Samlat om ansökningsomgången

Här hittar du webbsidor för varje län för att det ska vara enklare att se hur resultatet blev länsvis. Här har vi även samlat all information kring resultatet av ansökningsomgången.


Bedömningsarbetet

För att få en utbildning beviljad krävs att utbildningsanordnarens ansökan uppfyller ett antal kriterier, som MYH utgår ifrån när vi bedömer ansökningarna. Ansökan är vår huvudsakliga grund till bedömning.

Läs mer om bedömningsprocessen.

Definitioner och förklaringar


Anordnare

En juridiskt ansvarig utbildningsanordnare är en juridisk eller fysisk person som ansvarar för en eller flera utbildningar inom YH. En juridiskt ansvarig anordnare motsvaras av ett organisationsnummer. En del anordnare har flera administrativa enheter med olika namn under samma organisationsnummer. 

Befintliga platser avser beviljade platser med eller utan statliga medel på utbildningsomgångar som beviljats före år 2017 och som ska avslutas under perioden 2017–2023. Drygt två tredjedelar av de 49 300 befintliga platserna har startat före år 2017. Inställda utbildningsomgångar är exkluderade. Notera att antal platser inte visar antal antagna som bedrivit studier eller antal examinerade.

Nya beviljade platser och nya platser avser beviljade platser med statliga medel på utbildningsomgångar som beviljats år 2017 och som ska starta och avslutas under perioden 2017–2023. Notera att en liten andel utbildningsomgångar brukar bli inställda.

Nya sökta platser avser sökta utbildningsplatser med statliga medel.

Län avser det län där utbildningen ska bedrivas.

Invånare 20–64 år avser folkmängd 31 december 2015. Källa: SCB.