Anordnarkompetens inom yrkeshögskolan

I en intervju berättar här verksamhetschef Christer Bergqvist om anordnarkompetens inom yrkeshögskolan, vad det innebär konkret för utbildningsanordnaren och hur MYH kommer att arbeta med detta.

 

Vad är anordnarkompetens?
Det är en ny bestämmelse som gäller för utbildningar som beslutas 1 april 2017 och framåt, den återfinns i 12 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan. Där står att utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser.
Utbildningsanordnare inom YH består av flera olika organisationsformer och det finns en bred flora av hur utbildningar organiseras. Men oberoende av organisationsform, storlek eller sätt att organisera sig ska kompetens finnas hos anordnaren som ger förutsättningar att bedriva utbildning med hög kvalitet och en hög grad av yrkesrelevans.

Varför har bestämmelsen tillkommit?
Det är en skärpning av kraven på de förutsättningar som även tidigare funnits inom YH. Det blir även en skärpning av bedömningen om en utbildningsanordnare lever upp till kraven. Syftet med den nya regleringen är att öka kvaliteten i utbildningarna. Detta genom att det varaktigt ska finns kompetens inom det område som den aktuella utbildningen syftar till, på en styrande nivå hos utbildningsanordnaren. Kompetensen ska finnas varaktigt och ska bland annat bidra till att det finns lämpliga företrädare i ledningsgruppen. Att man ska kunna föra dialog med arbetslivsföreträdare på deras villkor, utveckla LIA (lärande i arbete, praktikformen inom YH) och relationerna till de arbetsplatser där LIA genomförs. Det är med andra ord inte tillräckligt att kompetens finns hos undervisande personal.

Christer Bergqvist, Verksamhetschef på MYH

Bild: Christer Bergqvist, verksamhetschef på MYH

Vad kommer bestämmelsen innebära konkret för utbildningsanordnarna?
Det innebär att utbildningsanordnaren ska ha tillräcklig kompetens för att kunna ta ansvar för att det finns personal i organisationen med rätt kompetens för att genomföra utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren har alltså ett övergripande ansvar för att utbildningsledare och utbildare har rätt kompetens, men även att det finns ändamålsenliga lokaler och utrustning.
Anordnarkompetensen innebär också att utbildningsanordnaren utöver att ha en generell kompetens att utbilda inom yrkeshögskolan även ska ha en specifik kompetens inom yrkesområdet som utbildningen syftar till. Exempelvis ska det finnas varaktig kompetens som säkerställer förmåga att driva utbildning inom yrkesområdet, kunskap om yrkesområdet med branschkännedom och förmåga att skapa och underhålla varaktiga relationer med relevant arbetsliv.

Hur kommer myndigheten att bedöma anordnarkompetens?
Bedömning av anordnarkompetens kommer att göras i samband med ansökan om att bedriva en YH-utbildning och i samband med att myndigheten granskar en pågående utbildning. I ansökan om att bedriva en YH-utbildning bedömer vi om man på ett trovärdigt vis redogör för hur organisationen motsvarar kraven på generell och specifik anordnarkompetens. I granskning av pågående utbildning kommer vi att kontrollera hur förhållandena är och att utbildningsanordnaren lever upp till den lämnade beskrivningen.


All information vi publicerat om förändringarna inom yrkeshögskolan hittills finns samlade på en sida, ta gärna del av informationen.