Ansökningsomgång har öppnat för teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen med start 2018.

Ansökningsomgången är öppen fram till och med den 18 januari 2018 och ansökan fungerar som underlag vid fördelning och prioritering av statsbidrag. Den kommer även att användas som underlag i myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning.

En grundförutsättning för att kunna beviljas statsbidrag är att folkhögskolan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ansökningshandlingar och mer information

Här finns mer information och de ansökningshandlingar som gäller för ansökningsomgången.

Om tolkutbildningarna

Syftet med tolkutbildningarna är att tillgodose samhällets behov av tolkar. Teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade och yrkesinriktade.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Verksamhetsområden utöver tolkutbildningar är yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer).

Myndighetens uppdrag är bland annat att arbeta med tillsyn och kvalitetsgranskning av utbildningarna och fördela statsbidrag till utbildningsanordnarna inom de olika utbildningsformerna.

Webbplatsen för myndigheten är myh.se och för tolkutbildningarna blitolk.nu