Beslut om höjt statsbidrag för konst- och kulturutbildningar

Foto: Lars Owessom

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att statsbidraget för befintliga konst- och kulturutbildningar ska höjas från och med 1 januari 2017.

Myndigheten har gjort en översyn av nuvarande nivåer på statsbidraget till de konst- och kulturutbildningar som har beslut om statsbidrag. Översynen har synliggjort ett behov av att höja statsbidraget per årsplats för utbildningarna. Höjningen avser en generell höjning för alla utbildningar och en ytterligare höjning för de utbildningar vars finansiering i stor utsträckning påverkas av studerandeavbrott på grund av beslut om få årsplatser.

Då myndighetens anslag som kan fördelas till konst- och kulturutbildningar är begränsat förhåller sig höjningen till hur mycket statsbidrag som myndigheten kan fördela utifrån statsbidrag som är intecknat för utbildningar genom beslut.

Skälet till att göra en generell höjning av statsbidraget för alla konst- och kulturutbildningar är att det inte har skett någon höjning sedan utbildningarna bedrevs som kompletterande utbildning innan de överfördes till konst- och kulturutbildningar. Den generella höjningen omfattar 1 000 kronor per årsplats för alla utbildningar som berättigar till statsbidrag.

Utöver den generella höjningen görs även en ytterligare höjning av statsbidraget för de utbildningar vars finansiering i stor utsträckning påverkas av studerandeavbrott på grund av beslut om få årsplatser. Den största kostnadsandelen för konst- och kulturutbildningar består av undervisningskostnader som är fasta för utbildningarna vilket medför att finansieringen för utbildningar med få årsplatser påverkas mer av studerandeavbrott än utbildningar med många årsplatser. Utbildningar som har ett årsplatsantal som understiger 15 per utbildning och inte är korta utbildningar inom kulturarvsområdet omfattas därför av en ytterligare höjning om 3 000 kronor per årsplats.