Beslut om stöd för konst- och kulturutbildningar 2017

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om stöd för konst- och kulturutbildningar i ansökningsomgång 2017, för utbildningar som startar 2018.

Myndigheten har fördelat studiestödsplatser och statsbidrag till både befintliga och nya konst- och kulturutbildningar. Under 2018 kommer tre nya utbildningar att starta och 10 befintliga utbildningar kommer att kunna erbjuda fler studerandeplatser. En av de befintliga utbildningarna, som tidigare inte kunnat erbjuda studiestödsplatser, kommer nu att kunna göra det och en befintlig utbildning kommer att kunna sänka studerandeavgifterna, då den nu har beviljats statsbidrag.

I årets ansökningsomgång var utrymmet begränsat när det gäller myndighetens fördelning av statsbidrag för utbildningar. Det innebär att flera utbildningar med hög kvalitet inte har kunnat beviljas statsbidrag.

Konst- och kulturutbildningar som beviljats stöd 2017


Nya konst- och kulturutbildningar 

Utbildning Utbildningsanordnare Ort  Beviljat stöd
Interaktiv Ljuddesign Forsbergs Skola Stockholm Studiestödsplatser
Pre-Collegeutbildning i Musik – fördjupningsår  Musikskolan Lilla Akademien AB Stockholm Studiestödsplatser + statsbidrag
Vadstena Sång- och Pianoakademi Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Stockholms universitet Vadstena Studiestödsplatser + statsbidrag


Ytterligare platser och stöd till befintliga konst- och kulturutbildningar

Utbildning Utbildningsanordnare Ort Beviljat stöd 
Arkitekturutbildningen Folkuniversitetet -– Arkitekturskolan STHLM Stockholm Statsbidrag
Bild och rumsgestaltning KV Konstskola Göteborg Ytterligare platser
Högskoleförberedande utbildning i musik Musikkonservatoriet Falun Falun Ytterligare platser
Inredning och design Konstskolan Basis Stockholm Ytterligare platser
Konst, design, hantverk - högskoleförberedande 
materialbaserad utbildning inom trä, metall, textil
Stiftelsen Stenebyskolan Dals Långed Ytterligare platser
Konstnärlig Fördjupning KV Konstskola Göteborg Ytterligare platser
Konstnärlig yrkesutbildning i Klassiskt/Realistiskt
Måleri och Teckning
The Florence Academy
of Art AB (SVB)
 Mölndal Ytterligare platser
Lunds konst/designskola Folkuniversitetet – Lunds Konst o Designskola Lund Ytterligare platser
Slöjd – och hantverkstekniker, distans 25 %, 2 terminer Sätergläntan hemslöjdens gård ek.för. Insjön Ytterligare platser + studiestödsberättigande
Stockholm Musikalartist Utbildning Alhanko & Johnson AB Stockholm Ytterligare platser
Traditionell realistisk konstnärsutbildning The Swedish Academy of Realist Art Simrishamn Ytterligare platser
Österlenskolan för konst och design Österlenskolan för konst och design Simrishamn Ytterligare platser


Bakgrund

Ansökningsomgång 2017 om stöd till konst- och kulturutbildningar med start 2018, var öppen mellan den 15 december 2016 och den 15 februari 2017. Utbildningsanordnare kunde ansöka om både studiestödsberättigande för de studerande och om statsbidrag för utbildningarna enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Det var möjligt att ansöka om stöd för helt nya utbildningar, men också om stöd i form av ytterligare platser eller stöd till redan befintliga utbildningar.
 
Läs mer om ansökningsomgången 2017.

Inkomna ansökningar

Sammanlagt inkom 59 ansökningar till myndigheten. Av dessa avsåg 27 ansökningar stöd till nya utbildningar och 32 ansökningar stöd i form av ytterligare platser eller stöd till befintliga utbildningar.

Kvalitetskriterier – grund för bedömning

När myndigheten beslutar om stöd i form av studiestödsberättigande och statsbidrag ska särskild hänsyn tas till kvaliteten i utbildningen. För att myndigheten på ett rättssäkert sätt ska kunna bedöma och värdera kvaliteten i en utbildning har myndigheten beslutat om kvalitetskriterier för utbildningarna. Kvalitetskriterierna för konst- och kulturutbildningar utgår från en kvalitetssyn som har sin grund i de villkor som gäller för utbildningsformen. Kriterierna är utformade för att tillsammans ge en heltäckande bild av en utbildnings kvalitet och är uppdelade i tre grupper: Kvalitetskriterier för lärande, kvalitetskriterier för utveckling och förbättring och kvalitetskriterier för syfte och bidrag till övergripande samhälleliga mål.

Läs mer i om kvalitet i konst- och kulturutbildningar

Vid beslut om stöd i form av statsbidrag och studiestödsberättigande har myndigheten tagit särskild hänsyn till kvaliteten i utbildningen genom att prioritera utbildningar som i hög grad uppfyller kvalitetskriterierna.

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar

Rådet för högskoleförberedande utbildningar har lämnat förslag gällande bedömningen av de högskoleförberedande utbildningarna inom det konstnärliga området. Läs mer om rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar

Allmänna förutsättningar och krav

För att en utbildning ska kunna få statligt stöd enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska den ha något av följande syften:

• Förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina.
• Medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området.
• Ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet.

Utbildningen ska bedrivas på eftergymnasial nivå och måste vara minst 20 veckor för att berättiga de studerande till studiestöd och 30 veckor för att berättiga till statsbidrag. En utbildning som bidrar till att bevara eller utveckla kulturarvet får vara kortare.

Utbildningen ska också vara utformad så att den stämmer överens med grundläggande demokratiska värderingar. Alla som verkar inom utbildningen ska ha respekt för varje människas egenvärde, de mänskliga rättigheterna och för vår gemensamma miljö. Man ska särskilt verka för att främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

För frågor om besluten kontakta enheten för analys och ansökan på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon 010-209 01 00.