Frågor och svar om ansökningsomgången för YH

Christer Bergqvist, verksamhetschef på MYH, berättar om 2016 års ansökningsprocess för yrkeshögskolan (YH) och de beslut som fattats i samband med den.

Vad har varit utmärkande för denna ansökningsomgång?

– Vi ser att intresset för att få bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan är fortsatt stort. I ansökningsomgången fick vi in 1 306 ansökningar. Något färre än föregående ansökningsomgång, men väldigt många med tanke på att förutsättningarna för att ansöka ändrats på flera områden.

– Årets ansökningsomgång har inneburit en del nyheter, jag tänker främst på avsiktsförklaringar, nivåplacering i enlighet med SeQF och förändringar vad gäller särskilda förkunskapskrav. Dessa nyheter har inneburit att komplexiteten i myndighetens bedömningsarbete har varit större och det har krävt mycket tid för att arbeta med kompletteringar. Därför har arbetet dragit ut på tiden, vilket vi beklagar. En annan stor nyhet är att om man får sin ansökan beviljad kommer man att kunna ansöka om att få fler utbildningsomgångar än de ordinarie två.

Läs mer om detta här.

Hur har man prioriterat bland utbildningsområdena?

– Utifrån att det finns stora och tydliga behov av kompetens inom byggsektorn, för att samhället ska kunna möta de behov som finns på bland annat bostadsmarknaden har MYH:s generaldirektör i år valt att lägga extra tyngd på området Samhällsbyggnad och byggteknik. Det innebär inte att utbildningsområdet blir störst, men att området får en större andel av den totala budgeten. Det betyder också att övriga områden får stå tillbaka något inom den begränsade budgeten som MYH har att fördela. Kvaliteten på huvuddelen av alla ansökningarna är god. Detta medför att konkurrensen är hård och många välmotiverade ansökningar kan tyvärr inte beviljas. Vi beklagar särskilt att några pågående och väl fungerande utbildningar har fått avslag i konkurrensen. Det är så systemet fungerar, de ansökningar som vi bedömt bäst motsvarar de starkaste kompetensbehoven och där arbetslivets medverkan är stor prioriteras.

Hur ser det ekonomiska utrymmet ut i år?

– Det ekonomiska utrymmet att bevilja ansökningar är något mindre än i fjol, beroende på att de utökade medel som MYH fick förra året till stor del togs om hand i förra ansökningsomgången. Det är alltså många utbildningar som redan nu är inne i systemet och har fått del av det ökade anslaget. Därför beviljar vi något färre utbildningar i år. Förra året beviljades drygt 25 000 platser totalt och i år beviljar vi drygt 20 000 platser, fördelade på 351 utbildningar. Men man ska komma ihåg att totalt innebär det ändå en volymökning i jämförelse med hur det sett ut tidigare.

Mer och detaljerad statistik finns här.

Vad har de nya avsiktsförklaringarna inneburit för årets ansökningsomgång?

– Avsiktsförklaringarna som har bifogats ansökan har på ett tydligare sätt än tidigare visat att det finns en stark arbetslivsanknytning i många av ansökningarna. Det finns ett arbetsliv som backar upp och vi kan se att det finns en stor efterfrågan på den kompetens som YH-utbildningarna ger.

Vad har de nya förkunskapskraven inneburit för ansökningsomgången?

– Förra året ändrades reglerna kring förkunskapskraven. Förutsättningarna för att få använda till exempel yrkeserfarenhet som förkunskapskrav och urvalsgrund har kraftigt förändrats och nu ska det finnas särskilda skäl för detta. Kraven har varit höga i bedömningen och det innebär att flera ansökningar inte har levt upp till regleringens krav om att få använda sig av yrkeserfarenhet. Många YH-utbildningar har tidigare haft yrkeserfarenhet både som förkunskapskrav och vid urval, men om man i år inte har kunnat motivera de särskilda skälen för yrkeserfarenhet har vi i bedömningsarbetet begärt kompletteringar för att få motiven förtydligade. Några ansökningar har i sina beslut fått villkor och några har fått avslag grundade på hanteringen av förkunskapskrav.

Vad har nivåplaceringen enligt SeQF inneburit för denna ansökningsomgång?

– Tidigare byggde examensnivåerna huvudsakligen på utbildningens längd. Nu är kravet på en utbildning om den ska leda till en kvalificerad YH-examen både längd och att utbildningen bedöms ha en utgång på SeQF-nivå 6. Vissa utbildningar som tidigare haft kvalificerad YH-examen har nu bedömts ha en nivå som inte matchar SeQF 6. Eftersom detta är ett nytt bedömningsområde har kompletteringar begärts även på detta område. Vissa utbildningar som tidigare bedömts kunna ingå i YH har i år, med de nya bedömningskriterierna, bedömts ligga på gymnasial nivå och kan inte längre ingå. De nya kriterierna har gjort att det blivit tydligare vilken nivå en utbildning ligger på. Vi ser att huvuddelen av ansökningarna ligger på nivå 5 och några på nivå 6.

Läs mer om SeQF här.

Vilka nya yrkesroller kommer vi att få se inom YH?

– Bland de beviljade ansökningarna finns ett flertal utbildningar som pågår idag och som fortsatt har en viktig roll att möta ett stort kompetensbehov på arbetsmarknaden. Samtidigt finns här också några nya, spännande utbildningar som vi bedömer har stor potential och som ökar bredden och mångfalden inom YH. Det är tre helt nya yrkesroller som har blivit beviljade: IP-paralegal (juridisk assistent med inriktning på immaterial- och patenträtt), Virtual reality-utvecklare samt Kommersiell drönaroperatör.

– Yrkeshögskolan är en mycket framgångsrik utbildningsform, och vi ser att de utbildningar som nu blivit beviljade har stora möjligheter att leda till goda resultat. Resultaten som de tidigare avslutade utbildningarna levererat kan du läsa om i vår sysselsättningsstudie.

Resultatet från YH:s utbildningar som avslutades 2015.