Myndighetens yttrande över gymnasieutredningen

MYH:s yttrande handlar om att uppmärksamma att det saknas resonemang om yrkeshögskolan generellt och särskilt om yrkeshögskolans möjlighet som en vidare utbildningsväg för elever i gymnasieskolan.

En särskild utredare, Helén Ängmo, har haft i uppdrag att bland annat analysera och föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (dir. 2015:31). Utredningen har antagit namnet Gymnasieutredningen.

MYH:s yttrande handlar om att uppmärksamma att det saknas resonemang om yrkeshögskolan generellt, och särskilt om yrkeshögskolans möjlighet som en vidare utbildningsväg för elever i gymnasieskolan. Regeringens ambition att öka möjligheterna till direktövergång från gymnasieskolan som tagit sig i uttryck i en Ds, en proposition och de förändringar som har skett av yrkeshögskolans regelverk tas inte upp och behandlas i utredningen. Yttrandet har därför fokuserat på att uppmärksamma och informera om relevanta fakta samt kring behovet av samverkan mellan MYH och främst Skolverket. I yttrandet finns även några skarpa förslag:

  1. Att i de fall förändringar av gymnasieprogram sker som innebär en utveckling mot en nivå 5 bör diskussioner föras mellan berörda myndigheter. Samverkan mellan gymnasieskola, komvux och yrkeshögskola borde även övervägas som ett alternativ till utökade gymnasieutbildningar.

  2. Att regelverken för gymnasieskolan och vuxenutbildningen harmoniseras så att  de (gymnasiala) kurser som föreskrivs ska finnas inom vuxenutbildningen och som ska ge särskild behörighet till yrkeshögskolan även gäller för gymnasieskolan och en rätt att läsa dessa kurser inom ramen för gymnasieprogrammen.

  3. Att de nationella programråden utvecklas till nationella utbildningsråd där branschorganisationer, intresseorganisationer och berörda myndigheter kan diskutera utbildningsfrågor och kompetensförsörjningsfrågor oavsett utbildningsform.