Nationell strategi för validering överlämnas

Foto: © Corbis/Johnér Bildbyrå AB

Valideringsdelegationen har överlämnat sin nationella strategi för validering till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Strategin har formen av ett delbetänkande och pekar ut riktningen för fortsatt utveckling av validering inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola, i arbetslivet och för reglerade yrken.

Målet är att tillgången till validering i Sverige ska öka och att fler personer ska kunna få sin kompetens synliggjord och erkänd, att validering i större utsträckning ska kunna leda till en kvalifikation och att kvaliteten ska förstärkas. Två områden kommer att prioriteras närmast, bedömning av reell kompetens inom högre utbildning samt validering inom arbetslivet, framförallt genom en ökad användning av så kallad branschvalidering.

Även inom yrkeshögskolan pekas ett antal utvecklingsfrågor ut:

  • Uppföljningen av arbetet med validering för bedömning av reell kompetens bör prioriteras då det saknas tillförlitlig statistik för detta.
  • Metodstödet för bedömning av reell kompetens bör göras mer känt så att utbildningsanordnarnas kompetens om validering höjs.
  • En långsiktigt hållbar finansieringsmodell för bedömning av reell kompetens bör utredas. 

Förslaget till strategi kommer att vara grunden för delegationens fortsatta arbete och riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med validering på nationell, regional och lokal nivå.

– Mer behöver göras för att få långsiktigt hållbara strukturer för validering på plats, säger Jonas Milton, delegationens ordförande.

Läs delbetänkandet på regeringens webbplats.