Ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning har öppnat

Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning med kursstart under 2018. Ansökningsomgången är öppen till och med den 12 oktober 2017.

Möjligheten att söka statsbidrag för kurser gäller följande inriktningar:

  • Fördjupningskurser
  • Kompetenshöjande kurser
  • Kompletteringskurser
  • Kurser inriktade mot undervisande personal
  • Preparandkurser inför auktorisation
  • Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar

För att beviljas statsbidrag måste folkhögskolan eller studieförbundet ha beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ansökningshandlingar och mer information

Här finns mer information och de ansökningshandlingar som gäller för ansökningsomgången.

Om tolkutbildningarna

Syftet med tolkutbildningarna är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade tolkar. Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Verksamhetsområden utöver tolkutbildningar är yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer).

Myndighetens uppdrag är bland annat att arbeta med tillsyn och kvalitetsgranskning av utbildningarna och fördela statsbidrag till utbildningsanordnarna inom de olika utbildningsformerna.

Webbplatsen för myndigheten är myh.se och för tolkutbildningarna blitolk.nu.