Nya bestämmelser om behandling av personuppgifter

En ny dataskyddsförordning träder i kraft i maj 2018 och du som är anordnare behöver ta hänsyn till nya bestämmelser om personuppgiftsbehandling.

Den 25 maj 2018 ska en ny dataskyddsförordning börja tillämpas i Sverige. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har regeringen tillsatt en utredning (SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet) som lämnat förslag på vilken reglering som ska gälla bland annat för utbildningsanordnares behandling av personuppgifter. Avsnitt 6 i betänkandet rör utbildningar inom MYH:s område.

Den 22 augusti 2017 lämnade MYH ett remissvar avseende betänkandet. Förslagen i betänkandet ska under hösten sammanställas i en proposition. Det innebär också att förändringar av förslagen kan ske när propositionen tas fram. MYH har i nuläget ingen uppgift om när propositionen ska vara klar.

Frågor till Datainspektionen

I betänkandet föreslås att bestämmelser om personuppgiftsbehandling inom de olika utbildningsområdena förs in i respektive författning i den mån det behöver regleras.

MYH får inget ansvar för utbildningsanordnarnas personuppgiftsbehandlingar, och inte heller i uppgift att lämna råd och stöd till utbildningsanordnare när det gäller sådana behandlingar. De utbildningsanordnare som osäkra på hur bestämmelserna ska tillämpas måste vända sig till Datainspektionen och diskutera sina frågor med den myndigheten. Det kan vara klokt att vänta med frågorna till dess att det finns en proposition med slutgiltiga författningsförslag.

Bakgrund

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Rådsförordningen kallas i dagligt tal dataskyddsförordningen och är direkt tillämplig i medlemsstaterna, den ska börja tillämpas i Sverige den 25 maj 2018.  

Läs mer:

SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet

MYH:s remissvar 

(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter