Nyheter inför ansökningsomgång 2017 för yrkeshögskolan

Foto: © Scandinav Bildbyrå

En sammanfattning om vad som är nytt i årets ansökningsomgång.

I dokumentet Anvisningar för att bedriva yrkeshögskoleutbildning finns hjälp och stöd för dig som ska fylla i ansökan om detta. Där finns också markerat vad som är nytt och/eller extra viktigt.

Här nedan har vi samlat de större nyheterna för året.

Utbildningsanordnarens kompetens

2016 kom förändringar i lagen om yrkeshögskolan som handlar om att utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Dessutom anges att de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ska ha kompetens för den utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för dessa personer. Ändringarna i lagen syftar till att säkerställa kvaliteten i yrkeshögskoleutbildningarna. Frågorna om anordnarens kompetens berör fem olika områden: Kompetens att tillämpa yrkeshögskolans regelverk, pedagogisk kompetens, kompetens att anlita undervisande personer och LIA-handledare för utbildningen, kunskap inom yrkesområdet och anskaffning av lokaler och utrustning, och ekonomisk, organisatorisk och administrativ kompetens.

Nytt system för avsiktsförklaringar/referenstagning

Från och med ansökningsomgång 2017 är de så kallade avsiktsförklaringarna integrerade i webbansökan. Eftersom YH-utbildningar är arbetslivsdrivna är det viktigt att ni som ansöker om att bedriva YH-utbildning kan visa på arbetslivsanknytning i ansökan. I formuläret tydliggör ni för arbetslivets medverkan i framtagandet av YH-utbildningen och hur de avser att medverka i utbildningens genomförande. Ni som skriver ansökan fyller i ett antal uppgifter som era referenspersoner från arbetslivet har lämnat, och ni svarar på frågor om hur och varför era referenspersoner har valt att medverka i er utbildning. När ni fyllt i uppgifterna klickar ni på ”Skicka-knappen” i listan för Arbetslivsanknytning. Era referenspersoner får då ett e-postmeddelande med en länk. Via länken kan referenspersonen se vad ni som utbildningsanordnare fyllt i om dem och välja att antingen bekräfta uppgifterna eller dementera dem. Observera att detta sker innan ni skickar in ansökan och ni kommer att kunna se vad referenspersonerna svarar. När MYH senare mottar ansökan, kommer vi att se om referenspersonernas uppgifter är bekräftade, dementerade eller obesvarade. Vi rekommenderar att använda detta sätt att visa på arbetslivets engagemang i er ansökan. Om ni redan har använt tidigare års avsiktsförklaringar ser vi helst att ni för över uppgifterna till nuvarande system. Det är dock möjligt att lämna tidigare format med aktuella uppgifter som bilaga till ansökan.

Bedömning utifrån tidigare resultat

I mars 2017 infördes en ny bestämmelse i förordningen om yrkeshögskolan som innebär att myndigheten vid fördelning av statsbidrag och särskilda medel ska beakta resultat från tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning. Därför är det mycket viktigt att du som ansvarig utbildningsanordnare är noga med att ange om den utbildning du söker har beviljats tidigare, det vill säga om det finns en föregångare till den utbildning du söker.

Fler omgångar

Från och med ansökningsomgång 2017 är det möjligt att ansöka om maximalt fem omgångar. Det är viktigt att kunna visa på att det finns en efterfrågan för så många omgångar som man ansöker om.

Behörighetsgivande förutbildning

Från och med ansökningsomgång 2017 finns det möjlighet för anordnare att erbjuda behörighetsgivande förutbildningar i anslutning till en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan, om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen. Den behörighetsgivande förutbildningen syftar till att ge obehöriga sökande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. I ansökan kan man nu ange om man planerar att erbjuda behörighetsgivande förutbildning om utbildningen har för få behöriga sökande.

Särskilda förkunskaper

Förra året var det nytt kring bestämmelserna om särskilda förkunskaper. Även i år finns nyheter kring detta. Till exempel kan ni inte ange gymnasiegemensamma kurser, till exempel Matematik 1a, Engelska 5 eller Svenska 1 som särskilda förkunskapskrav, eftersom dessa krav redan finns som grundkrav för en gymnasieexamen. I webbansökan kommer det att finnas nya rullistor och rutor för att fylla i särskilda förkunskaper.

Ange vilken inverkan kurserna har på budgeten

Från och med ansökningsomgång 2017 ska man för varje kurs ange vilken inverkan kursen har på budgeten, det vill säga om kursen till exempel kräver individuellt upplägg, särskilt anpassade lokaler och/eller ökade kostnader för undervisningsmaterial och råvaror. Detta ska anges i kryssrutor vid respektive kurs.

Under schablon

Nytt för i år är att man kan ansöka om ”under schablon”. Om beloppet “Nettokostnad årsstudieplats utifrån budget” i kostnadsbudgeten är lägre än grundschablonen ska ni ansöka om ”under schablon”.

Standardtexter

En nyhet är att standardtexter används under vissa avsnitt i ansökan. Dessa avsnitt är: Tillgodoräknande, Reell kompetens och Insatser för pedagogiskt stöd. Anledningen till standardtexterna är att ovanstående områden är reglerade i lag och förordning som måste följas.

 

Ansökan för att bedriva yrkeshögskoleutbildning öppnar den 16 maj och stänger den 7 september.