Nytt i kvalitetsgranskningarna: Samlad bedömning och gradering av kvalitet

Foto: Lars Owesson

Myndigheten för yrkeshögskolan granskar kvaliteten på pågående yrkeshögskoleutbildningar. För första gången ingår nu en samlad bedömning och en gradering av utbildningens kvalitet i granskningarna enligt en fyrgradig skala.

Den fyrgradiga kvalitetsskalan är:

  • Mycket hög kvalitet
  • Hög kvalitet
  • Inte tillräckligt hög kvalitet
  • Bristande kvalitet

– Vi har lagt till graderingen för att ge utbildningsanordnaren en uppfattning om myndighetens syn på utbildningens kvalitet, och för att sporra till utveckling och förbättring, säger Inger Nordahl, enhetschef för Kvalitetsgranskning och Studiedokumentation.
– Vår bedömning är att ungefär 70 procent av alla yrkeshögskoleutbildningar håller hög eller mycket hög kvalitet. Sedan finns utbildningar som inte har tillräckligt hög kvalitet och som behöver utvecklas. För dessa utbildningar har vi identifierat utvecklingsområden som de bör arbeta med för att nå upp till hög kvalitet. Ett fåtal utbildningar har stora svårigheter och bedöms av myndigheten ha en bristande kvalitet.

Bland utbildningarna med hög och mycket hög kvalitet finns ofta goda exempel på arbetssätt och utvecklingsarbete som bidrar till att höja kvaliteten.

Förutom för utbildningsanordnaren är den sammanfattande graderingen av utbildningen också ett stöd för myndigheten – till exempel när vi bedömer ansökningar och för att få en helhetsbild av kvaliteten generellt på yrkeshögskoleutbildningarna.

Totalt kommer 90 kvalitetsgranskningar med gradering av utbildningarnas kvalitet att genomföras 2017. 

Läs besluten från kvalitetsgranskningarna här

Alla beslut från och med den 19 maj är fattade enligt den nya metoden.