Uppföljning av överföringen av kompletterande utbildningar till nya regelverk har återrapporterats

Foto: Simple Scandinav

Myndigheten har gjort en översyn av att kompletterande utbildningar överförts till nya regelverk och nu bedrivs som konst- och kulturutbildningar, utbildningar med endast tillsyn eller inom yrkeshögskolan. Utifrån översynen har myndigheten identifierat konsekvenser av överföringen och föreslår möjliga regeringsbeslut och regeländringar för att förbättra utbildningarnas förutsättningar.

Myndigheten bedömer att överföringen till nya regelverk i stor utsträckning har fungerat bra. Uppfattningen om förutsättningarna att bedriva utbildning i de nya regelverken skiljer sig emellertid åt. Vissa utbildningsanordnare anser att det fungerar bra medan andra anser att det fungerar dåligt. Många anser till exempel att både kostnaderna för utbildningarna och administrationen av utbildningarna har ökat efter överföringen.

Översynen visar att förutsättningarna att bedriva utbildning till viss del begränsas av regelverken och av myndighetens hantering av utbildningarna. Utbildningsanordnarna brister också i sin kunskap om förutsättningarna i regelverken vilket även kan begränsa genomförandet.

I återrapporteringen föreslår därför myndigheten möjliga regeringsbeslut och regeländringar som kan göra det lättare för utbildningsanordnarna att driva utbildningarna i fortsättningen. 

Sammanfattningsvis bedömer myndigheten att förslagen i återrapporteringen, ökade informationsinsatser, löpande uppföljnings- och utvecklingsarbete av utbildningsformerna, i kombination med utbildningsanordnarnas och ledningsgruppernas ansvar att driva och utveckla enskilda utbildningar, leder till att förutsättningarna att bedriva utbildningarna förbättras. 

PDF ikon   Uppföljning av överföringen av kompletterande utbildningar till nya regelverk  

Bakgrund

Under juni 2017 fick myndigheten genom en ändring av regleringsbrevet i uppdrag att följa upp och redovisa konsekvenserna av att förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar ersatts av förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 20 december 2017.