Rapport: resultat av tillsyn av yrkeshögskolan 2016

Foto: Scandinav

Nu släpper vi en rapport med en sammanfattning av resultatet av myndighetens tillsyn av utbildningar inom yrkeshögskolan under 2016.

– Det mest glädjande när vi blickar tillbaka på det förra tillsynsåret är att vår ambition att vara mer stödjande gentemot anordnarna fått effekt, säger Rafal Tomaszewski, enhetschef för tillsynsverksamheten på Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Vi kan till exempel se att våra publicerade råd om utformning av kursplaner har haft en positiv effekt.

Kursplaner vanligaste kritikområdet

Utbildningsanordnare fastnar ändå påfallande ofta i utformningen av kursplaner. Området står för störst antal beslut med kritik och trenden de senaste åren har varit stigande. Men anledningen är inte fler brister hos anordnarna, utan bättre granskningsmetoder och en mer utvecklad syn på vad en kursplan ska förmedla. Kursplanen ska ge den studerande en tydlig bild av målet med kursen och vad som krävs för att få ett visst betyg.

– Kursplanen ska fungera som en slags överenskommelse mellan utbildningsanordnaren och den studerande, säger Rafal Tomaszewski.

Betygskriterier ska vara förutsägbara

Kursplanen ska alltså inte vara för knapphändigt utformad, men det viktiga är att kriterierna för ett visst betyg är relevant och förutsägbart för den studerande. Till exempel är kvantitativa mått som närvarotimmar eller ett visst antal poäng på en tentamen svåra för en studerande att förhålla sig till på förhand.

– Skriv inte att en studerande ska ha ett visst antal poäng på en tentamen för att få ett visst betyg, beskriv istället vilken kunskap eller färdighet som ska kunna uppvisas, säger Rafal Tomaszewski.

Även ledningsgruppen har nytta av en tydligt formulerad kursplan för att få en inblick i utbildningens olika beståndsdelar. Det hjälper dem att skruva på innehållet så att utbildningen verkligen leder till den önskade kompetensen.

Underlag för utvecklingsarbete

Rapporten riktar sig i första hand till utbildningsanordnare som blivit granskade, och till de anordnare som ännu inte varit med om tillsyn. Sammanställningen ger både myndigheten och utbildningsanordnarna ett underlag att arbeta vidare med i vårt gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete.

Ladda hem tillsynsrapporten här