Rättslig bedömning av särskilda skäl inom YH

Foto: © Johnér Bildbyrå AB/Cultura

MYH har nu gått igenom och analyserat de utbildningar som beviljades i ansökningsomgång 2016 med yrkeserfarenhet eller andra kunskaper som särskilt förkunskapskrav.

Slutsatsen är att utbildningar där det bedömts finnas särskilda skäl för krav på yrkeserfarenhet kan delas in i kategorier: 

Kategorier för särskilda skäl för krav på yrkeserfarenhet

 • Formella skäl: Utbildningen leder till någon form av certifiering och en annan myndighet kräver yrkeserfarenhet för godkännande.
  Exempel: auktoriserad elinstallatör
 • Säkerhetsskäl: Utbildningen ställer krav på praktiskt handlag som fås genom yrkeserfarenhet.
  Exempel: hovslagare, klövvårdare
 • Ledarskap: Utbildningar som leder till yrkesroller med fullständigt ledarskap.
  Exempel: vissa utbildningar till arbetsledare inom bygg och trädgård
 • Samordning: Utbildningar till samordnande yrkesroller som ofta också innehåller starka arbetsledande moment, där yrkeserfarenheten har bedömts vara en förutsättning för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningens teoretiska moment.
  Exempel: samordnare inom informationssäkerhet
 • Specialistutbildning: Utbildningar som kräver väl förankrade kunskaper och färdigheter i yrkesrollen som är nödvändiga för att kunna utveckla kunskaperna och nå utbildningens mål. Erfarenhet från området är också en förutsättning för att kunna arbeta på en specialistnivå vilket kräver självständighet, skicklighet och helhetsseende.
  Exempel: specialistundersköterska med inriktning mot klinik
 • Övriga specifika kunskaper: Utbildningen kräver ingående kännedom om processer som bedömts kunna utvecklas genom praktiskt erfarenhet och inte enbart genom teoretisk utbildning.
  Exempel: Interactive Art Director, Key Account Manager

Tydligare när det finns särskilda skäl att ställa krav på ”andra kunskaper”

MYH:s analys visar att när det gäller krav på särskilda förkunskaper som avser andra kunskaper än de som kan fås genom kurser i gymnasieskolans nationella program, har det varit tydligare i vilka fall det funnits särskilda skäl att tillåta förkunskapskravet, jämfört med skälen att medge yrkeserfarenhet som särskilt förkunskapskrav. De särskilda förkunskaperna har haft karaktär av särskilda färdigheter som varit nödvändiga för utbildningens inriktning. Det har vid bedömningen varit tydligt att den studerande inte skulle kunna genomföra utbildningen utan de särskilda färdigheterna. Ett exempel i denna grupp är utbildning till kyrkomusiker, där krav på att kunna spela orgel och läsa noter medgetts som särskilda förkunskapskrav.

Särskilda skäl bedöms för varje enskild ansökan

Den uppföljning MYH har gjort har gett en bredare kunskap kring bedömningen av särskilda skäl. Vi har därmed tagit ett litet steg på vägen mot att utveckla en praxis för bedömningarna. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje enskild ansökan även fortsättningsvis kommer att bedömas för sig utifrån förutsättningarna i den ansökan.

Inför ansökningsomgång 2017 har vi utvecklat anvisningarna och har förtydligat vad som gäller för att det ska vara möjligt att ställa krav på särskilda förkunskaper som avser yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än de som fås genom kurser i gymnasieskolans nationella program.

Läs mer:
Uppföljning – rättslig bedömning av särskilda skäl
Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2017

Bakgrund: Särskilda skäl för yrkeserfarenhet som förkunskapskrav
Förra året ändrades reglerna för tillträde till yrkeshögskolans utbildningar och 3 kap. 3 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan fick ny lydelse. Den ändrade bestämmelsen innebär en skärpning vad gäller möjligheterna att ställa krav på särskilda förkunskaper som avser annat än kunskaper från kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper.

Utöver den grundläggande behörigheten kan en utbildningsanordnare ställa krav på särskilda förkunskaper. Förutsättningen är att kraven är nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper. För att det ska vara möjligt att ställa krav på särskilda förkunskaper avseende yrkeserfarenhet eller andra kunskaper än sådana som fås genom gymnasieskolans kurser, måste det finnas särskilda skäl.

Den nya bestämmelsen tillämpades första gången i ansökningsomgången 2016.