Så fungerar anslaget inom yrkeshögskolan

En intervju med myndighetens ekonom Annelie Björk som svarar på frågor om anslag, nyttjandegrad och bemyndiganderam för yrkeshögskolan (YH). Intervjun har publicerats tidigare, men presenteras här i reviderad version.

 Varifrån och när får MYH pengar (anslag) till sina statsbidrag?

– Vi tilldelas vårt ettåriga anslag i regleringsbrevet från regeringen (Utbildningsdepartementet) i december varje år. Utöver detta kan vi se en preliminär beräkning fyra år framåt.

Vad ska anslaget användas till?

– Anslaget ska användas till YH-utbildningar (cirka 90 procent), Konst- och kulturutbildningar, olika former av pedagogiskt stöd samt studerandeförsäkringar. Nytt för i år är också fristående kurser och behörighetsgivande förutbildningar.

Hur påverkar ekonomin antalet nya beslut varje år?

– När vi fattar beslut om nya platser, gör vi det utifrån en beräkning om vad våra redan beslutade utbildningar tillsammans med de nya planerade besluten framåt i tiden kommer att ge för utbetalningar. Inför beslut gör vi en beräkning av kommande nyttjandegrad (se nästa fråga). Vi måste också titta på hur det preliminära anslaget ser ut framåt i tiden eftersom våra beslut påverkar utbetalningarna i flera år. Utbildningarnas längd påverkar också hur många positiva beslut vi kan fatta.

Vad menas med nyttjandegrad och vad påverkas den av?

– När det gäller utbetalningarna så visar nyttjandegraden hur stor andel av de beslutade statsbidragen som faktiskt betalas ut. Nyttjandegraden påverkas av följande faktorer:

  • Att en utbildning inte fyller sina beslutade platser.
  • Antalet inställda utbildningar/omgångar.
  • Utbildningar som inte startar då det var tänkt utan får beslut om att senarelägga starten – utbetalningarna flyttas då fram i tiden.

Ett ord som ofta används är bemyndiganderamen – vad innebär den?

– Bemyndiganderamen anger hur mycket pengar och för hur många år framåt i tiden som myndigheten får inteckna beslut om utbetalning av bidrag. Den nuvarande ramen sträcker sig fram till 2024, vilket innebär att vi kan fatta beslut som sträcker sig fram dit. Bemyndiganderamen anges i myndighetens regleringsbrev från regeringen.