Statistisk årsrapport 2017

Idag publiceras den statistiska årsrapporten, som är ett årligt uppdrag av regeringen i regleringsbrevet till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Även webbsidorna för statistik på myh.se är uppdaterade.

Under rubriken Statistik på myh.se har följande uppdaterats:

 • Statistik för yrkeshögskoleutbildningar
 • Statistik för konst- och kulturutbildningar samt vissa andra utbildningar
 • Statistik för tolkutbildningar inom folkbildningen
 • Uppdaterad kortfattad statistik för samtliga utbildningsformer ovan

Statistiken för konst- och kulturutbildningar samt vissa andra utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen publiceras för första gången i år.

Om den statistiska årsrapporten

Den statistiska årsrapporten belyser myndighetens samtliga utbildningsformer med statistik. I årets rapport, till skillnad från tidigare versioner, visas statistiken i längre tidsserier för att ge en visuell bild av utvecklingen genom åren. Statistiken kommenteras och analyseras i samband med tidsserierna. Bedömning av utvecklingen av respektive utbildningsformer görs i myndighetens årsredovisning, se länk nedan.

Yrkeshögskolan

För yrkeshögskoleutbildningar redovisas i de flesta fall 10-åriga tidsserier. Statistiken visar framförallt att:

 • volymerna har ökat mycket över tid, både vad gäller utbildningsomgångar, platser, antagna, studerande och examinerade.
 • examensgraden ökat kontinuerligt.
 • fem stora områden står för fyra femtedelar av alla antagna 2016. Dessa är Data/IT, Ekonomi, administration och försäljning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning. Könsfördelningen är fortfarande mycket ojämn mellan de antagna inom dessa områden. Däremot har andelen antagna med eftergymnasial utbildning före YH-utbildningen ökat kraftigt.

Statistiken för yrkeshögskolan i rapporten baseras även till viss del på resultaten i rapporten Studerandes sysselsättning 2016, YH-studerande som examinerades 2015, som redovisar hur väl utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft. Statistiken visar att yrkeshögskolan fortsätter att leverera goda resultat. Andelen i arbete är den högsta hittills – 91 procent av de studerande hade arbete året efter examen, och överensstämmelsen mellan deras arbete och utbildning har ökat till 67 procent. Närmare nio av tio examinerade uppger också att de är nöjda med sin utbildning som helhet, vilket är detsamma som tidigare år. Se länk till rapporten nedan.

Konst- och kulturutbildningar samt vissa andra utbildningar

Denna utbildningsform är fortfarande relativt ny med ett nytt regelverk, vilket påverkar statistiken som därför endast avser utbildningar under andra halvåret 2015 och under 2016.

Statistiken visar bland annat att:

 • merparten av utbildningarna finns placerade i storstadslänen.
 • närmare tre av fyra antagna var kvinnor.
 • mer än hälften av de 5 100 studerande fanns på högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området.
 • en hög grad av de antagna inom nästan alla utbildningsinriktningar slutförde sina utbildningar.

Tolkutbildningar inom folkbildningen

För tolkutbildningarna inom folkbildningen redovisas statistik för i huvudsak 2012 och framåt då myndigheten tog över ansvarat för utbildningarna.

Några av de viktigaste resultaten inom kontakttolkutbildningen var att:

 • antalet platser och utbildningsomgångar tredubblades mellan 2015 och 2016. Även antalet ansökningar från sökande ökade mycket mellan 2015 och 2016.
 • antalet deltagare som slutfört utbildningen med godkänt resultat har ökat kraftigt de två senaste åren jämfört med de tre föregående åren.

Några av de viktigaste resultaten inom skrivtolkutbildning var att:

 • antalet sökande har varit relativt konstant under perioden 2014–2016
 • fördelningen av kvinnor och män bland de som påbörjade utbildningen har varit jämn under perioden 2014–2016.

Några av de viktigaste resultaten inom teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning var att:

 • antalet platser och antalet ansökningar från sökande har minskat och två av sju folkhögskolor ställde in sina starter till årskurs 1 hösten 2016.
 • antalet som påbörjat utbildningarna har minskat sedan 2013.
 • antalet som slutförde utbildningen till teckenspråkstolk och dövblindtolk 2016 var det lägsta hittills.

Mer information

myh.se/statistik

Statistisk årsrapport 2017

Årsredovisning 2016 - Myndigheten för yrkeshögskolan

Studerandes sysselsättning 2016, YH-studerande som examinerades 2015